Kontroll på avtalen när man har världen som arbetsfält

Affärslivet blir alltmer internationellt. Det är inte längre endast de större företagen som gör affärer med utlandet. Även de mindre företagen gör allt fler transaktioner med utlandet och detta är något som särskilt gäller de företag som bedriver sin verksamhet via internet. Det är dessutom något som gäller för de flesta branscher och oavsett om företaget säljer tjänster eller produkter.

Andra regelverk vid export

Att få tillgång till en internationell marknad är i grund och botten något som är positivt för de flesta företag. Emellertid innebär det samtidigt att kraven på företagen ökar, framförallt i form av att företagen måste anpassa sig till de regler som gäller vid export till olika länder. Även om det råder fri rörlighet för varor och tjänster inom EU är det andra regler som tillämpas vid handel mellan två länder inom EU. Sker export till länder utanför EU blir det än mer komplicerat då varje land i princip har sitt eget regelverk.

Viktigt att ha kontroll på företagets avtal

Något som ofta förbises när aktiviteten med utlandet ökar är vikten av att anpassa avtalen till varje enskild kund eller leverantör och de regler som gäller i det aktuella landet. Tyvärr leder detta till att ett stort antal svenska företag varje år hamnar i tvister med kunder eller leverantörer inför domstolar i utlandet. Denna typ av tvister innebär bland annat att det svenska företaget måste anlita ett lokalt ombud på plats, vilket medför att kostnaderna snabbt riskerar att skena iväg.

Alla företag bör självfallet ha kontroll på sina avtal och andra dokument men det är särskilt viktigt för de företag som verkar i en internationell miljö. Med kontroll på avtalen avses inte att avtalen sätts in i pärmar och att man i en kalender noterar när avtalet löper ut eller liknande. I dag finns det digitala system för avtalshantering som i samtliga avseenden är vida överlägsna de förlegade pärmsystem som märkligt nog fortfarande används på vissa företag.

Precisely.se – ett komplett avtalshanteringssystem

Ett av de mer populära avtalshanteringssystemen är precisely.se som är ett användarvänligt system med en rad intressanta och väl genomtänkta funktioner. Med hjälp av Precisely är det möjligt att registrera företagets avtal digitalt så att dessa är tillgängliga för de personer inom företaget som behöver ha tillgång till dessa. Samtidigt är det möjligt att lägga in olika typer av påminnelser som i god tid informerar till exempel när ett avtal löper ut eller när det är dags att omförhandla olika avtal.

En ytterligare funktion, som är särskilt intressant för företag på den internationella marknaden, är möjligheten att registrera centrala mallar som personalen kan använda sig av när nya avtal ska upprättas. Det fungerar alldeles utmärkt att använda sig av mallar på olika språk och som dessutom är anpassade till de lagar och regler som gäller i varje enskilt land där företaget är verksamt. På så sätt har företaget kontroll på upprättandet av nya avtal samtidigt som företagets personal själva kan upprätta nya avtal utan att vara tvungna att anlita extern juridisk hjälp. Detta är något som både underlättar den dagliga verksamheten och minskar företagets kostnader för juridiska tjänster.

Leave a Reply

mts_schema