Varför EU är gynnsamt för hela Sverige

EU påverkar Sverige på en mängd olika vis. Vi betalar en stor summa i medlemsavgifter, men vi får också tillbaka värde på fronter som handel, företagande, klimatpolitik, transport, utbildning och kulturellt utbyte. Ett område där det svenska EU-medlemskapet har fått nästan uteslutande positiva effekter och givit bra valuta för pengarna är just företagande. EU-projektet har bidragit till en stor del av Sveriges ekonomiska tillväxt under de senaste 20 åren och gett företag och näringsidkare stora möjligheter att handla internationellt.

Bakgrunden till dagens EU

När grunden till dagens EU lades 1952 gjordes detta som ett fredsprojekt efter de dubbla världskrigen under 1900-talets första hälft. På den tiden hette det Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), och var en organisation för samarbete mellan länderna Frankrike, Italien, Västtyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Grundtanken bakom samarbetet var att länder som samarbetar och är beroende av varandra genom viktig handel av varor som kol och stål, inte kommer att kriga med varandra. Ett sådant krig skulle vara förödande för alla parter, som skulle drabbas lika hårt. Samarbetet var alltså ett sätt att bevara freden i Europa och neutralisera relationerna i bl.a. de fransk-tyska gränsområdena. Nästan 70 år senare kan vi se att freden också är bibehållen och medlemsstater har inte hamnat i krig med varandra, inte ens under den värsta migrationskrisen 2015 som tudelade Europa.

År 1993 ersattes det hela av en fördragsbunden union, det som är dagens EU. Samarbetet har vuxit till nya höjder under senare år med utvidgning mot östra delarna av Europa. Dagens EU är faktiskt det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen, med 28 medlemsstater, bland annat Sverige. Unionen har varit mycket positiv för svenskt företagande, men även för näringslivet i sin helhet eftersom internationell handel av alla slag blivit enklare då EU ofta förhandlar sådana handelsavtal gemensamt. Det har därför blivit enklare att även handla från exempelvis amerikanska företag. Att köpa kontorsrelaterade produkter från www.officedepot.se eller den senaste elektroniken från t.ex. Japan och Sydkorea har blivit väldigt vanligt.

EU är valuta för pengarna

Under de senaste åren har EU-skepticism vuxit sig allt starkare. Röster höjs för att projektet gått för långt, att vi inte vill se ett europeiskt USA växa fram, att byråkratin och överstatligheten är alltför stor och att vi betalar alldeles för höga medlemsavgifter. Mot denna bakgrund ska också Brexit ses, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU.

Att det finns utmaningar inom EU-samarbetet kan nog ingen förneka. Särskilt sedan utvidgningen österut genomfördes och nya länder som Ungern och Rumänien blivit medlemmar har sammanhållningen mellan länderna försämrats. Faktum kvarstår dock att EU är det bästa vi har. EU-medlemskapet ger valuta för pengarna. Utan EU har företag inte möjlighet att handla fritt över de europeiska gränserna, privatpersoner kan inte fritt bedriva utbytesstudier i andra EU-länder och inte heller arbeta fritt över gränserna. Man kan inte ens turista helt fritt. Ett utträde ur EU skulle slå hårt mot företagande eftersom regleringar kring handeln skulle öka och medföra extra kostnader för administration och liknande. I förlängningen skulle det även slå hårt mot hela Sverige när den ekonomiska tillväxten minskar.

Leave a Reply

mts_schema